بایگانی برچسب: فعل امر

اردیبهشت ۰۲ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فصل ۱۴ فعل لفیف

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۱۴ لفیف فصل ۱۴- لفیف : ( اقسام فعل لفیف دانستیم که لفیف بر دو نوع است : (۱) لفیف مفروق ، مانند : وَقَی (=وَقا) (۲) لفیف مقرون ، مانند : لَوَی (=لَوا)   ( اعلال لفیف مفروق : لفیف مفروق از …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/02/02/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%db%b14-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%84%d9%81%db%8c%d9%81.htm

فروردین ۳۱ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فصل ۱۳ فعل ناقص

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۱۳ ناقص فصل ۱۳- ناقص : ( قاعده ی خصوصی : ناقص ثلاثی مجرّد دارای یک قاعده ی خصوصی است و آن این است که : امر و مضارع مجزوم آن در صیغه های { ۱، ۴ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/31/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%db%b13-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5.htm

فروردین ۲۲ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فعل معتل مثال

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۱۱ مثال فصل ۱۱- مثال : ( انواع مثال : مثال بر دو نوع است : ۱- واوی ، مانند : وَعَدَ ( وعده داد ۲- يائي ، مانند : يَسَرَ ( آسان شد ( قواعد خصوصی مثال : مثال واوی ثلاثی مجرد …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/22/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%84-%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84.htm

فروردین ۱۷ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » قواعد اعلال

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۱۰ قواعد اعلال فصل ۱۰- قواعد اعلال : ( تعریف اعلال : چنان که قبلاً اشاه شد حروف علّه در معرض تغییرند که تغییر آن ها را « اعلال » می نامند . (قواعد اعلال : اینک لازم است قبل از بررسی اقسام …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/17/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%84.htm

فروردین ۱۵ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فعل مهموز

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۹ مهموز { ص۴۱ }   فصل ۹- مهموز : مهموز بر سه نوع است : ۱- مهموز الفاء مانند أَمَرَ ( فرمان داد ، ۲- مهموز العین مانند سَأَلَ ( پرسید ، ۳- مهموز اللّام مانند قَرَأَ ( خواند . نوع دوم …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/15/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b2.htm

فروردین ۱۵ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فعل مضاعف

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۸ مضاعف فصل ۸- مضاعف (۱) : (۱) مثال هایی که در مباحث سابق گذشت از نوع سالم کلمه بود . اینک در ضمن چند فصل مضاعف و مهموز و معتل را ملاحظه خواهید کرد . گذشت که مضاعف کلمه ای است که …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/15/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81.htm

فروردین ۱۳ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فعل ماضی و مضارع و امر مجهول

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۵ ماضی مجهول ، فصل ۶ مضارع مجهول ، فصل ۷ امر مجهول پرسش و تمرین ۷ ۱- فعل امر را تعریف کنید . ۲- کیفیت اشتقاق امر از مضارع را بیان کنید . ۳- قاعده ی ساختن امر غائب و امر حاضر …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/13/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84.htm

فروردین ۱۰ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » فعل امر معلوم

صرف مقدماتی » بخش فعل » مبحث اوّل ثلاثی مجرّد » فصل ۴ امر معلوم فصل ۴- امر معلوم ( اصل فعل امر فعل امر از مضارع گرفته می شود . البته نه این چنین که صیغه ی اوّلِ آن از مضارع و بقیه ی صیغه ها از صیغه ی اوّل ، بلکه هر کدام …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/10/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85.htm

فروردین ۰۴ ۱۳۹۰

صرف مقدماتی » تعریف و تقسیم فعل ، اصل فعل

صرف مقدماتی » بخش فعل » تعریف فعل ، تقسیم فعل ، اصل فعل { ص۲۵ }   بخش اوّل فعل مقدّمه   1- تعریف و تقسیم : فعل کلمه ای است که بر وقوع کار یا پدیدار شدن حالتی در زمان گذشته یا حال یا آینده دلالت کند . واقع شدن کار مانند : …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://m.sanjar313.ir/blog2/1390/01/04/%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%8c-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%8c-%d8%a7%d8%b5.htm